دۊشمبه - زبان‌های دیگر

دۊشمبه در ۲۳۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

دۊشمبه وگرد.

زبان‌ها