ديلمي تقويم - زبان‌های دیگر

ديلمي تقويم در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ديلمي تقويم وگرد.

زبان‌ها