آبراهام لینکؤن - زبان‌های دیگر

آبراهام لینکؤن در ۱۸۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

آبراهام لینکؤن وگرد.

زبان‌ها