مازندران ٚ اۊستان: نۊسخه'نˇ تؤفير

تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
مازرۊن ٚ مردۊم ٚ أصلي زوان [[گلکي]] ایسه کي اۊن-أ مازرۊني یا تبري ني دۊخانده. گلکي [[کاسپي زوانان]] ٚ جه ايسه ؤ [[گيلکي]] ؤ [[تالشي]] ؤ سمناني أمرأ پۊر شباهت دأره.<ref>آقاگل‌زاده، فردوس (۱۳۹۵). زبان مازندرانی (طبری) توصیف زبان‌شناختی (تحقیقی میدانی - اطلس زبانی). نشر دانشگاه تربیت مدرس. ص. ۳.</ref>
 
==مازرونمازندران ِٚ نام==
'''مازرون'''مازرۊن قديمییا مازندران ٚ قديمي نام، [[تپورستانتپۊرستان]] وؤ اونهاۊن ٚ معرب بوبوستهبۊبؤسته نام،نام طبرستان یا تبرستان ایسه. تپورتپۊر نام ایتهايته جه قدیمیقديمي قومانقؤمان ایسه کیکي کاسپی[[کاسپي دریا]] چنوبنسا مئن ساکن بوبوستیدبۊد.
کاس، کادوس و آمارد جه باستانی اقوام و جه همسایگان تپوران در او قدیم زمات بیدبۊد.
 
ابن اسفندیار گه کی موز، ایتا کوه نام ایسه و مازندران یعنی موز اونه مئن (موز در آن) و بعضیان هم گیدی کی موز معنی دژ و قلعه دِهِه.
۴٬۵۶۶

ویرایش