اصغر حیدری: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
حیدری برخی از ترانه هان:
 
تی عکس من می روبهرو به رو دارم
تی خاطر خایمه
 
فصل بهار
 
ای خودا من
سپید رود
 
بهاره گیلان
شمه به کوه و صحرا
 
بهاره رشت
ماری جان
 
بمو پرستو
 
بوشویی از می کنار
تماشای بهار
 
چقدر بگم من بمیرم نواشون
جودایی
 
تی مهربانی نیدمه
می گپ و تی گپ
 
بی وفا
شاعر
 
چرا تی مهربانی نیدمه
ستاره
 
دِهده زمستان بوشو
فریاد
 
فصل بهار
تی عکس من می روبه رو دارم
 
تی خاطر خایمهخوایمه
 
جودایی
 
خاطر خوایی
 
می گپ و تی گپ
 
مرغ دریا
رسوا
 
ستاره
من بیمیرم تو نوشو
 
شاعر
خاطر خوایی
 
شمه به کوه و صحرا
تی چومان گوشه داره
 
تماشای بهار
بهاره گیلان
 
تی چومان بهاره رشته
 
فریاد
بوشویی از می کنار
 
دِه زمستان بوشو
 
گرفتار
 
ماریمارِی جان
 
سپید رود
 
بهار چی با صفایه
 
تی چومان گوشه داره
 
 
۷۴۲

ویرایش