پيله کۊرؤش: نۊسخه'نˇ تؤفير

مطلبٚ افزۊدن
(ديچين واچين کۊدن)
تگؤن: دئني دچينواچينگر دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
(مطلبٚ افزۊدن)
تگؤن: دئني دچينواچينگر دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
پيلهپيلٚ كوروش‌ٚ هخامنشي سلسلهٚ [[ايرانِ|ايرانٚ]] بنا گۊده.
ايتا جه پيله پادشاهنٚ ايرانٚ باستان بؤ كي [[هخامنشيان|هخامنشيانٚ]] فرمانروايي پايه گذاري بۊگۊده. [[هئرؤدؤت|هئرودوتٚ]] يونانيٚ تاريخنگار بنيويشته كۊرؤش، كمبؤجيهٚ پسر كوچي شاهٚ پارس ؤ اونه مأر ماندانا، [[آستياگ]]ٚ دختر بؤ.
 
كۊرؤش با اضافه كۊدن [[ليدي]] به خؤ امپراتوري خؤ چومانَ أ [[بابِل]]ٚ سرزمين دۊزانه كي اؤضاع آشفته ؤ نابساماني داشتي ؤ خيلي جه بابِليان جه خۊشانه پادشاه كي [[نبونيد]] نام داشتي دِله خؤشي نَشتيد. کۊرؤش سالٚ 537 پ.م به [[بابِل]] فوتورک زنه ؤ ايپچه كله گيفتن أمرأ [[بابِل]] أ فتح كۊنه. [[بابِل]] دۊرۊن هم كۊرؤش خؤجير كارانٚ زياد بۊکۊد. [[يهوديان|يهوديانٚ]] زندان مئن آزاد أ گۊده، بابليانٚ دين أ احترام بنه، خدايان جاجيگاه چاگۊد، وختي [[نبونيد]] بمرد اۊنه مراسم شركت ؤ عزاي عمۊمي اعلام بۊگۊد ؤ خؤ اعلاميه حقؤق بشرَ أ ايتا اؤستوانه رۊ بنيويشته کي کۊرؤشٚ منشور نام دأره.
 
بعد جه [[بابِل]]ٚ فتح ، كۊرؤش خؤ سپاه أمرأ به خۊرتاوٚ(شرق) [[ايران]] شه تا بيابانيٚ قبايل أ كي [[ماساگت]] نام داشتيد سركۊب بۊكۊنه. ماساگتان جه سکایيٚ اقوام ایسن کي گذشتهٚ دئن میانهٚ آسيا زندگي کۊدن دأشتن.سالٚ 529 پ.م گيرؤدار كله گيفتن دؤ سپاه، كۊرؤش ايتا پيشدار أمرأ زخمي به ؤ ميره ؤ اۊنه پيكرَپيكر أ [[پاسارگاد]] مئن دفن بۊکۊديد. كۊرؤش دؤ تا پسر داشتي پيله پسر [[كمبوجيه]] ؤ كوچي پسر [[برديا]]، [[كمبوجيه]] جانشين خؤ پئر، كۊرؤش به.
كوروشكۊرؤش سه تا امپراتوريٚ [[ماد]]، [[ليدي]] ؤ [[بابِل]] فۊگۊردانه. ولي تاريخنگاران اۊنه بخشنده ؤ خوجيرٚ شاه شناسيد. پارسان كۊرؤش أ خۊشانه پئر ؤ [[يهوديان]] منجي دۊخانن.چؤن اؤشان أ جه آشۊريانٚ شاه کي بخت نصر[[بختؤالنصر]] نام دأشته رهانید.
 
 
{{-}}
 
== هخامنشیان پادشاهان ==
{{هخامنشیان پادشاهان}}
کاربر ناشناس