ئچ.تي.ئم.ئل: نۊسخه'نˇ تؤفير

جؤز
تعویض اعداد انگلیسی با اعداد فارسی / گیلکی
جؤز (تعویض اعداد انگلیسی با اعداد فارسی / گیلکی)
 
==ئچ.تي.ئم.ئل چي هيسه؟==
ئچ.تي.ئم.ئل (اينگليسي مئن: HTML) ىته نشانه-گذاري زبان هيسه وب ولگانˇ<ref>ولگ | page | پيشنهاد ورگي | http://v6rgv۶rg.com/?p=1584۱۵۸۴</ref> تؤصيفˇ ره.<ref>http://www.w3schoolsw۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
* ئچ.تي.ئم.ئل، Hyper Text Markup Language جی گیتن بؤبه.<ref>http://www.w3schoolsw۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
* ىته نشانه-گذاري زبان، ىه سري نشانه-گذاري تگانˇ جي تشکيل بؤبه.<ref>http://www.w3schoolsw۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
*ئچ.تي.ئم.ئلˇ سندان (HTML documents)، توسط ئچ.تي.ئم.ئلˇ تگان (HTML tags) تؤصيف بؤبه.<ref>http://www.w3schoolsw۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
* تگؤن ىا تگان (tags) هر ىته، ىکته سندˇ دل-درۊنئه تؤصيف کؤنن، سنداني گه کسؤنأجي تؤفير دأنن.<ref>http://www.w3schoolsw۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
 
 
 
==ئچ.تي.ئم.ئلˇ تگان==
ئچ.تي.ئم.ئلˇ تگان، کيليدي کلمه'ني هيسن گه توسط براکت احاطه وکتأن.<ref>http://www.w3schoolsw۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
 
* <nowiki><تگˇ نام>دله ىا محتوا</تگˇ نام></nowiki>
* اينˇ اؤرجينال حالت ايته هيسه<ref>http://www.w3schoolsw۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>: <nowiki><tagname>content</tagname></nowiki>
 
 
 
==وبمۊجان==
[[وبمۊج]]ˇ هدفه شأنه ايته واگۊىه گۊتن: ئچ.تي.ئم.ئلˇ سندانه خؤندن ؤ اۊشانه نماىش دأن.<ref>http://www.w3schoolsw۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
 
وبمۊجان، ئچ.تي.ئم.ئلˇ تگانه نماىش ندنن، ولي اۊشانه کارأگيرن تا مشخص بؤنن که سندان چۊر و چۊته نماىش بدأ بؤبۊن.<ref>http://www.w3schoolsw۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
 
 
==ئچ.تي.ئم.ئل ولگˇ ساختار==
اي جير، ىکته کلاسيک مثال بأرده بؤبؤى گه ۹ ته کدنويسي بؤبؤ رچ دأنه.
<source lang="html5html۵">
<!DOCTYPE html>
<html>
</source>
 
* خالي تنه-تمه<sup>''{سربس خأنه}''</sup> (body area) مئنˇ شئه، وبمۊج تۊنه نماىش بده<ref>http://www.w3schoolsw۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>. وؤتي گه تنه-تمه مئنأ <code><body></code> ؤ <code><body/></code> هنه ولگˇ مئن دئشا هيسه.
* سرتمه<sup>''{سربس خأنه}''</sup> (head area) مئن، اطلاعاتي جا گيرن گه هۊ ولگه مربۊطن. اي تمه اطلاعاته وبمۊج نشؤن دأ مننه ؤ معمۊلا اۊ اطلاعاتي گه اي تمه مئن بنويشته بۊنه، جستجۊگر جيگه'نˇ<ref>جيگه | site | پيشنهاد ورگي | http://v6rgv۶rg.com/?p=1584۱۵۸۴</ref> ره کارأىته بۊنه<ref>مهندسي اينترنت، عباسعلي رضائي،انتشارات خط اول،۱۳۹۳. ويراست دوم</ref>. در واقع وؤتي گه سرتمه مئنأ <code><head></code> ؤ <code><head/></code> هنه، وب ولگانه تؤصيف کۊنه.
 
===عنصرؤن===
 
سرولگ (header):<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<source lang="html4stricthtml۴strict">
<head>
<title>The Title</title>
 
عنوان (headings):<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<source lang="html4stricthtml۴strict">
<h1>Heading level 1۱</h1>
<h2>Heading level 2۲</h2>
<h3>Heading level 3۳</h3>
<h4>Heading level 4۴</h4>
<h5>Heading level 5۵</h5>
<h6>Heading level 6۶</h6>
</source>
 
پاراگراف:<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<source lang="html4stricthtml۴strict"><p>Paragraph 1۱</p> <p>Paragraph 2۲</p></source>
 
شؤؤن به اؤکته خط (link breaks):<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<source lang="html4stricthtml۴strict"><p>This <br> is a paragraph <br> with <br> line breaks</p></source>
خال زأن:<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<source lang="html5html۵"><a href="https://www.wikipedia.org/">A link to Wikipedia!</a></source>
 
کامنت نأن: کامنت نشؤن بدأ نؤبۊنه و خالي بهتر درک گۊدنˇ شئه.<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<source lang="html4stricthtml۴strict"><!-- This is a comment --></source>
 
==<!DOCTYPE>==
* <!DOCTYPE> ىکته بىانيه هيسه.
* اي بىانيه، [[وبمۊج]]انه ىاوري کۊنه تا [[وب ولگ]]انه رسلأ نماىش بدن.<ref>http://www.w3schoolsw۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
* وبˇ مئن چندين ؤ چند جۊر سند نئه گه کسؤنأجي تؤفير دأنن.<ref>http://www.w3schoolsw۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
* سندانه رسلا نشؤن دأنˇ ره، وبمۊج خأ هم نؤع (type) بۊدؤنه و هم ورژنه (version).<ref>http://www.w3schoolsw۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
 
==سربس==
۶۴

ویرایش