کارگير: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
{{پأچ}}
 
[[image: System-users.svg|thumb|left| يتهىته وبوبجيگه ساىت وؤ ىا ىته نرمأفزاري برنامه مئن، کارگيرؤن اي آيکؤنˇتابلام (آىکؤن)ˇ مۊسؤنچي درنظر گيتنگيته بۊنن.]]
کارگير ([[اينگيليسي]] مئن: User) کسي هيسه گه [[کامپيۊتر]] ؤ [[کامپيۊتري لابدؤن]]ؤنˇ سرويسؤنˇ جي کارأگيره. به طؤر کلي کارگيرؤن نرمأفزاري محصۊلؤنه کارأگيرن بي آنکه اۊنˇ فني تخصصه درک بؤده بۊن. کارگيرؤن معمۊلا خۊ وأسر ىته کارگيري آکانت دأرن ؤ توسط ىته کارگيري نؤم سيستمˇ ره معرفي بۊنن. نرمأفزاري محصۊلؤن بعضئن سيستمؤنه سرويس دنن ؤ نهاىي کارگيرؤنˇ همرأ مستقيما ارتباط ندأرن. نهاىي کارگيرؤن اۊ اشخاصي هيسن گه دسآخر نرمأفزاري محصۊلˇ جي کارأگيرن.<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/User_(computing)#cite_ref-1</ref>
 
==سربس==
{{جيرنويس}}
 
 
[[category:کامپيۊتر]]
۵٬۷۰۵

ویرایش