فمنيسم: نۊسخه'نˇ تؤفير

۱٬۲۰۲ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''فمنيسم''' (اينگيليسي: Feminism) محدۊده‌اي جه جنبشأن ؤ ايدئۊلؤژيأني ايسه کي اي...» ایجاد کرد)
 
'''فمنيسم''' ([[اينگيليسي]]: Feminism) محدۊده‌اي جه جنبشأن ؤ ايدئۊلؤژيأني ايسه کي ايته مشترکˇ هدفأ همرسأني کۊنه: تعريف، بنا نهأن ؤ فأرسئن به سياسي، اقتصادي، فرهنگي، شخصي ؤ اجتماعي مۊساوي حۊقۊق، زنأنˇ رئه.<ref> Hawkesworth, M.E. (2006). Globalization and Feminist Activism. Rowman & Littlefield. pp. 25–27. </ref> <ref>Beasley, Chris. (1999). What is Feminism?. New York: Sage. pp. 3–11.</ref>أن شاملˇ ايته کۊنش برای برقرار کۊدنˇ مۊساوي فۊرصتأن زنأنˇ رئه، آمۊزش ؤ استخدامˇ مئن ايسه. ايته '''فمنيست''' جه حۊقۊق ؤ برابريˇ زنأن حماىت کۊنه.<ref>hooks, bell. (2000). Feminism is for Everybody: Passionate Politics. Pluto Press</ref>
 
فمنيستي جنبشأن، زنأنˇ حۊقۊقˇ وأسي، مۊبارزه بۊکۊديد ؤ به مۊبارزه ادامه بدأييد؛ کي أن شاملˇ [[حقˇ رأى| حقˇ رأى]] دأن، دؤلتي اداره تأسيس کۊدن، کار، مۊنصفانه دسمۊزد، مالکيت، تحصيل، قرارداد دوستن، مۊساوي حۊقۊق دأشتن ازدواجˇ مئن، [[زايمانˇ مۊرخصصي| زايمانˇ مۊرخصصي]]. فمنيستأن [[خوفرمانی| خۊفرماني]] ؤ جسماني شأنˇ رئه ؤ زنأکأن ؤ لاکۊىأنˇ حفاظتˇ وأسي، جه تجاوز، [[آزارˇ جنسي| آزارˇ جنسي]] ؤ [[خأنگي خۊشۊنت| خأنگي خۊشۊنت]]، کۊنش بۊکۊديد.<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Echols(1989). Daring to Be Bad: Radical Feminism in America, 1967–1975. Minneapolis: University of Minnesota Press.</ref>
 
فمنيستي مۊبارزهٰ‌ن در کل به عۊنوانˇ ايته جه مۊهم‌ترين نيرۊأني کي مۊنجر به تاريخي- اجتماعي عۊمده تغييرأن زنأکأنˇ حۊقۊقˇ رئه، بخۊصۊص غربˇ مئن، کي بطؤرˇ جهاني با فأرسئن به زنأکأنˇ حقˇ رأي، [[بي‌طرفيˇ جنسي اينگيليسي زبانˇ مئن| بي‌طرفيˇ جنسي اينگيليسي زبانˇ مئن]]، تؤليدˇ مئلˇ حق(شاملˇ به دست بأوردنˇ حقˇ [[جلؤگيري جه بارداري| جلؤگيري جه بارداري]] ؤ [[سقط| سقط]])، قرارداد دوستنˇ حق ؤ مالکيت، مۊعتبر بشنأخته بۊبؤسته، به حيساب أيه.<ref>Messer-Davidow, Ellen (2002). Disciplining Feminism: From Social Activism to Academic Discourse. Durham, N.C.: Duke University Press. </ref> اگرچي کي فمنيستي حماىتأن بطؤرˇ عۊمده زنأکأنˇ حۊقۊقˇ رۊ تمرکز بۊکۊده ؤ کۊنه؛ بعضي جه فمنيستأن، [[بل هۊکز| بل هۊکز]]ˇ مأنستن، مردأکأنˇ آزاديأ فمنيستي اهدافˇ مئن مطرح کۊنيد، چره کي مردأکأنم سۊنتي [[جنسي نقشأن| جنسي نقشأن]]ˇ أمرأ آسيب دينيدي.<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_hooks(2000). Feminism Is for Everybody: Passionate politics. Cambridge, Mass.:https://en.wikipedia.org/wiki/South_End_Press</ref> [[فمنيستˇ تئؤري| فمنيستˇ تئؤري]] کي جه [[فمنيستي جنبشأن| فمنيستي جنبشأن]] منشعب بۊبؤسته، نابرابريˇ جنسي ذاتˇ فهمستنأ، با زنأکأنˇ اجتماعي نقشأنˇ آزمۊدنˇ أمرأ ؤ أشأنˇ زيسته تجربهٰ‌ن نشانه گيره؛ کي أن تئؤريأنيأ نوعي اۊصۊلˇ مئن، پاسخ به مسألهٰ‌ني وأسي، جنسي اجتماعي ساتارˇ مأنستن، توسعه بدأ.<ref>Chodorow, Nancy (1989). Feminism and Psychoanalytic Theory. New Haven, Conn.: Yale University Press.</ref> <ref>Gilligan, Carol (1977).http://eric.ed.gov/?id=EJ174986Harvard Educational Review 47 (4): 481–517. Retrieved 8 June 2008. </ref>
 
بعضي جه فمنيسمˇ فؤرمأن براي خالي در نظر گيفتنˇ دۊرنماي [زن]ˇ سيفيدپۊست، وسطي طبقه ؤ تحصيل بۊکۊده، نقد بۊبؤسته‌ئيد، کي أن مۊنجر به ايجادˇ فؤرمأنˇ خاصˇ نژادشناسانه ىا چند-فرهنگي بۊبؤست.<ref>Weedon, Chris (2002).http://www.genderforum.org/issues/genderealisations/key-issues-in-postcolonial-feminism-a-western-perspective/Gender Forum (1).</ref>
 
 
 
 
 
==سربس==
{{جيرنويس}}
۲۷

ویرایش