اینترنتی کؤمیک یا وب‌کؤمیک کؤمیکی ایسه کی اینترنتˇمئن منتشرأبنه. خیلی کؤمیکؤن کی اینترنتˇ مئن دره، دامیشک کتاب یا مجله مئن منتشر ببؤ امّا اینترنتی کؤمیک، خالی اینترنتˇ مئن مؤنتشرأبنه. هینˇ وأسی اینترنتی کؤمیکه هرکسی تینه چأگونه و بکشه و پخشأکونه.

اینترنتی کؤمیک و چاپی کؤمیکˇ مئن چن‌ته توفیر نأ:

سرˇشکلدچينواچين

این‌که اینترنتی کؤمیکؤنˇ کشئن و انتشار آزاده باعث ببؤ کی هؤنرمند خو کارˇ مئن غیرسنتی‌تر کار بکونه و اینˇ کارؤنˇ سرˇشکل چاپی کؤمیکؤنˇ همره توفیر بدأره.

محتوادچينواچين

اینکه اینترنتی کؤمیکؤن خوشؤنˇ انتشارئبه استقلال دأنن باعث بنه کی دئه کتاب و نشریه مؤرسؤن نشون نظارت و یا سانسورˇ جیر و هینˇ ولسی گاگلف موضوعؤنی سر دس نئنن کی هیچ جایˇ دیگه نشأنه اوشؤنه پرداختن.

فؤرمتدچينواچين